Agiripalli

About Agiripalli

Temples in Agiripalli

1.Sri Markandeya Swamy Temple, Agiripalli

2.Sri Madanagopala Swamy Temple, Agiripalli

3.Sri Sobhanachala Swamy Temple, Agiripalli

4.Sri Duggirala Ravamma A.T, Thotopalli

5.Sri Sitharama Swamy Temple, Chinaogirala