Pilgrimage by States

 1. Uttar Pradesh
 2. Maharashtra
 3. Bihar
 4. West Bengal
 5. Madhya Pradesh
 6. Tamil Nadu
 7. Rajasthan
 8. Karnataka
 9. Gujarat
 10. Andhra Pradesh
 11. Odisha
 12. Telangana
 13. Kerala
 14. Jharkhand
 15. Assam
 16. Punjab
 17. Chhattisgarh
 18. Haryana
 19. Jammu and Kashmir
 20. Uttarakhand
 21. Himachal Pradesh
 22. Tripura
 23. Meghalaya
 24. Manipur
 25. Nagaland
 26. Goa
 27. Arunachal Pradesh
 28. Mizoram
 29. Sikkim