Goddess Lakshmi

108 Names of Goddess Lakshmi

» Om Adityai namaha
» Om Ahloda janyai namaha
» Om Amrutayai namaha
» Om Anaghayai namaha
» Om Anugraha paradayai namaha
» Om Ashokayai namaha
» Om Bhaskaryai namaha
» Om Bhuwa neshwaryai namaha
» Om Bilva nilayayai namaha
» Om Bramha vishnu shivat mikayai namaha
» Om Budhaye namaha
» Om Chandra roopayai namaha
» Om Chandra sahodaryai namaha
» Om Chandra vadhanayai namaha
» Om Chandrayai namaha
» Om Chatur bhujayai namaha
» Om Daridhrya dvamsinyai namaha
» Om Devyai namaha
» Om devyai namaha
» Om Dhana dhanya karyai namaha
» Om Dhanyayai namaha
» Om Dharidhrya nashinyai namaha
» Om Dharma nilayayai namaha
» Om Dhevyai namaha
» Om Dhiptayai namaha
» Om Dityai namaha
» Om Hari vallabayai namaha
» Om Harinyai namaha
» Om Hema malinyai namaha
» Om Hiranya prakarayai namaha
» Om Hiranyayai namaha
» Om Indirayai namaha
» Om Indu seethalayai namaha
» Om Jayayai namaha
» Om Kama layai namaha
» Om Kamakshmyai namaha
» Om Kanthayai namaha
» Om Karu nayai namaha
» Om Kroda sambavayai namaha
» Om Lakshmyai namaha
» Om Loka mathre namaha
» Om Loka shoka vinasinyai namaha
» Om Maha kalyai namaha
» Om Mangalayai namaha
» Om Narayana samashritayai namaha
» Om Nava durgayai namaha
» Om Nitya poostayai namaha
» Om Nrupa veshma gatha nandhayai namaha
» Om Padam sundaryai namaha
» Om Padma gandinyai namaha
» Om Padma hastayai namaha
» Om Padma kshemyai namaha
» Om Padma layayai namaha
» Om Padma mala darayai namaha
» Om Padma mukyai namaha
» Om Padma naba priyayai namaha
» Om Padma priyayai namaha
» Om Padmayai namaha
» Om Padminyai namaha
» Om Padmod bhavayai namaha
» Om Para matma kayai namaha
» Om Prabhayai namaha
» Om Prakruthyai namaha
» Om Prasadabi mukhyai namaha
» Om Prasanakshyai namaha
» Om Preeti phuskarinyai namaha
» Om Punya gandayai namaha
» Om Pustyai namaha
» Om Ramayai namaha
» Om Samudra tanayayai namaha
» Om Sarva butha hita pradayai namaha
» Om Sarvo padrava varenyai namaha
» Om Satyai namaha
» Om Shantayai namaha
» Om Shivakaryai namaha
» Om Shivayai namaha
» Om Shradhayai namaha
» Om Shriyai namaha
» Om Shubayai namaha
» Om Shubha pradhayai namaha
» Om Shukla malyam barayai namaha
» Om Sidhaye namaha
» Om Srainya saumyayai namaha
» Om Suchayai namaha
» Om Sudhayai namaha
» Om Supra sannayai namaha
» Om Surabyai namaha
» Om Swadayai namaha
» Om Swahayai namaha
» Om Tri kala gnyana sampannayai namaha
» Om Tustayai namaha
» Om Udarangayai namaha
» Om Vache namaha
» Om Vara rohayai namaha
» Om Varalakshmai namaha
» Om Vasu dayai namaha
» Om Vasu dharinyai namaha
» Om Vasundarayai namaha
» Om Vatsu pradhyai namaha
» Om Vibha varyai namaha
» Om Vibhutyai namaha
» Om Vidyayai namaha
» Om Vikruthyai namaha
» Om Vimalayai namaha
» Om Vishnu patnai namaha
» Om Vishnu vaksha stala stitayai namaha
» Om Vishwa jananyai namaha
» Om Yashasvinyai namaha