Lord Krishna

108 Names of Lord Krishna

» Om Ajaaya namaha
» Om Anadi bramha charine namaha
» Om Anaghaya namaha
» Om Avyaktaya namaha
» Om Baana surakaranta krute namaha
» Om Bala bhadra prayanu jaaya namaha
» Om Baline namaha
» Om Barhi barhi vatansa kaya namaha
» Om Bheeshma mukti prada yakaya namaha
» Om Brunda vanamta samcharine namaha
» Om Chaturbha jaatta chakrasi gada shankham bujayu dhaya namaha
» Om Damodaraya namaha
» Om Dana vendra vinasha kaya namaha
» Om Dayani dhaye namaha
» Om Denuka sura bhamjanaya namaha
» Om Devakee nanda naya namaha
» Om Duryodhana kulanta krute namaha
» Om Dvaraka nayakaya namaha
» Om Dvaraka nayakaya namaha
» Om Geetaa mruta mahoda dhaye namaha
» Om Gipa giipee shvaraya namaha
» Om Goginampataye namaha
» Om Gopa laaya namaha
» Om Govardhana chaloddhartre namaha
» Om Govindaya namaha
» Om Haraye namaha
» Om ilapataye namaha
» Om Jaene namaha
» Om Jagad gurave namaha
» Om Jaganna dhaya namaha
» Om Jala krida samasakta gopi vastra pahara kaya namaha
» Om Kaama janakaya namaha
» Om Kaliya phani manikya ranjita sree padam bhujaaya namaha
» Om Kamala nadhaya namaha
» Om Kamja lochanaya namaha
» Om Kamsarine namaha
» Om Koti surya sama prabhaya namaha
» Om Krushna vyasana karsha kaya namaha
» Om Kubja krushnambara dharaya namaha
» Om Leelaa manusha vigrahaya namaha
» Om Madhughne namaha
» Om Madhura krutaye namaha
» Om Madhura nadhaya namaha
» Om Maene namaha
» Om Mukunda prasada kaya namaha
» Om Murarine namaha
» Om Mushti kasura chanura mallayuddha visharadaya namaha
» Om Nanda gopa prayatma jaya namaha
» Om nanda vraja jana nandine namaha
» Om Nara kanta kaya namaha
» Om Nara narayanat makaya namaha
» Om Narayanaya namaha
» Om Navanee tana vaharaya namaha
» Om Navaneeta viliptamgaya namaha
» Om Navani tana taya namaha
» Om Niranjanaya namaha
» Om Paari jataa pahara kaya namaha
» Om Pannaga shana vahanaya namaha
» Om Param jyotishe namaha
» Om Parama purashaya namaha
» Om Parasmai bramhane namaha
» Om Parat paraya namaha
» Om Pardha saradhaye namaha
» Om Peeta vasase namaha
» Om Punya shlokaya namaha
» Om Punyaya namaha
» Om Putana jivita haranaya namaha
» Om Sachida namda vigrahaya namaha
» Om Samsara vairene namaha
» Om Sanaa tanaya namaha
» Om Sarva graha rupine namaha
» Om Sarva palakaya namaha
» Om Sarva teerdhat makaya namaha
» Om Satya bhama rataya namaha
» Om Satya samkalpaya namaha
» Om Satya vachaye namaha
» Om Shakata sura bhamjanaya namaha
» Om Shoda shastri sahasreshaya namaha
» Om Shuka vaaga mrutab dhimdave namaha
» Om Sishu pala sira chetre namaha
» Om Sree krushnaya namaha
» Om Sree vatsa koustubha dharaya namaha
» Om Sreeshaya namaha
» Om Subhadra purva jaya namaha
» Om Syamantaka mani hartre namaha
» Om Tamala shyamala krutaye namaha
» Om Teerdha padaya namaha
» Om Tribhamgine namaha
» Om Trunee kruta truna vartaya namaha
» Om Tulasee dama bhushanaya namaha
» Om Uttalottala betre namaha
» Om Vana maline namaha
» Om Vasu devatma jaaya namaha
» Om Vasu devaya namaha
» Om Vatsa palana samcharine namaha
» Om Veda vedyaya namaha
» Om Venu nada visharadaya namaha
» Om Vidura krura vadaya namaha
» Om Vishnave namaha
» Om Vishva rupa pradarsha kaya namaha
» Om Vrushabha sura vidhvamsine namaha
» Om Yada vendraya namaha
» Om Yadu dvahaya namaha
» Om Yagyna bhoktre namaha
» Om Yama larjuna bhamjanaya namaha
» Om Yamuna vega samharine namaha
» Om Yashoda vatsalaaya namaha
» Om Yogine namaha
» Om Yudhishtira prati shtatre namaha