Lord Venkateswara

108 Names of Lord Venkateswara

» Abdhi Kanyaa Parishvaktha Vakshase Sri Venkatesaya Namaha
» Achyuthaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Agasthyabhyartitaa Sesha Jana Dhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
» Ananta Charanaya Sri Venkatesaya Namaha
» Ananta Sirase Sri Venkatesaya Namaha
» Ananthakshaya Sri Venkatesaya Namaha
» Ananthaya Sri Venkatesaya Namaha
» Anjanaa Gothra Pathaye Sri Venkatesaya Namaha
» Anjanaa Suta Dhaathre Sri Venkatesaya Namaha
» Artithaarta Pradhathre Sri Venkatesaya Namaha
» Balabhadraaya Sri Venkatesaya Namaha
» Brahma Klupthothsavaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Brahmmadhi Deva Durdarsa Visvaroopaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Chandra Laavanya Dhayine Sri Venkatesaya Namaha
» Chola Puthra Priyaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Damodaraya Sri Venkatesaya Namaha
» Devajith Pramukha Anantha Daitya Sangha Pranasasine Sri Venkatesaya Namaha
» Dravan Mriga Madhaasaktha Vigrahaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Durmedha Praanahartre Sri Venkatesaya Namaha
» Garuda Skandha Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
» Girikunja Vihaarine Sri Venkatesaya Namaha
» Govindaya Sri Venkatesaya Namaha
» Halaayudha Jagath Theerttha Samastha Phala Dhaayine Sri Venkatesaya Namaha
» Haraye Sri Venkatesaya Namaha
» Harichandana Gothrendhra Swamine Sri Venkatesaya Namaha
» Hrishikesaya Sri Venkatesaya Namaha
» Iti ShreeVenkatesaya ashtottara shatanaamavali Samaptam
» Jaanu Dhagna Samudhbhutha Pothrine Sri Venkatesaya Namaha
» Janakeshta Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Kesavaya Sri Venkatesaya Namaha
» Kinnara Dhvandhva Saapaanta Pradaathre Sri Venkatesaya Namaha
» Koorma Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
» Krishnaakhya Vipra Vedantha Desikathva Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Krishnaya Sri Venkatesaya Namaha
» Kshatriyaantaka Raamaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Ksheeraabdhi Naataaya Sri Venkatesaya Namaha
» Kumaara Kalpa Sevyaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Kumara Dhaarikaa Vaasas Skandhabheeshta Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
» Kumudhaksha Gana Sreshta Sainapatya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
» Lasalakshmi Karambhoja Dhattha Kalharaka Sraje Sri Venkatesaya Namaha
» Maadhaveeya Agha Haarine Sri Venkatesaya Nama Sri Venkatesaya Namaha
» Maarkandeya Mahaa Theertha Jaatha Punya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
» Maaya Gooda Vimana Venkatesaya Namaha
» Madhu Ghaatine Sri Venkatesaya Namaha
» Mahathe Sri Venkatesaya Namaha
» Mathsya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha
» Meru Puthra Girisaya Sri Venkatesaya Namaha
» Mrigayaarasikaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Mukundhaya Sri Venkatesaya Namaha
» Naarayana Artitha Asesha Jana Dhrig Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
» Naarayana Nagesaya Sri Venkatesaya Namaha
» Neela Dhenu Payo Dhaaraa Seka Dehotbhavaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Neeladhri Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Neelamegha Nibhaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Nithya Youvana Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
» Paandavaari Praharthre Sri Venkatesaya Nama
» Padmanabhaya Sri Venkatesaya Namaha
» Priyangu Priya Bhakshyaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Raamaya Sri Venkatesaya Namaha
» Rukmaabja Saraseekoola Lakshmeekrita Tapasvine Sri Venkatesaya Namaha
» Saalagraama Nivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Saanu Staapita Taarkshyaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sadaa Vaayu Stutaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sadanjana Gireesaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sadhbhakta Neelakanttaarchya Nrusimhaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sanakaadhi Mahaa Yogi Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sankara Priya Mithraaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sankha Chakra Varaanamra Lasath Karatalaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sankha Raajanya Nethraabhja Vishayaaya Sri Venaktesaya Namaha
» Sarasswamy Tadee Jushe Sri Venkatesaya Namaha
» Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha
» Seshadhri Nilayaya Sri Venkatesaya Namaha
» Simhachala Nivasaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sri Vaasudevaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sridharaya Sri Venkatesaya Namaha
» Srikaraaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sriman Naarayanaya Sri Venkatesaya Namaha
» Srinivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Srisaila Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Sudharminee Suchaitanya Pradhaathre Nama Sri Venkatesaya Namaha
» Sukha Dhrig Gocharaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Suvarchalaa Suthanyastha Sainaapathya Bharaaya Sri Venkatesaya Namah
» Suvarna Mukhari Snaatha Manuja Abheeshta Daayine Sri Venkatesaya Namaha
» Svetha Dhveepa Vasan Muktha Poojithaangri Yugaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Svetha Kola Varaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Taarkshyachala Nivasine Sri Venkatesaya Namaha
» Theertaswamy Saras Snatha Janabhishta Pradhayine Sri Venkatesaya Namaha
» Theertha Panchaka Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
» Thrivikramaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Tyakta Vaikuntta Lokaya Sri Venkatesaya Namaha
» Upatyakta Pradesastha Shankara Dhyaata Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
» Vaakpathi Brahmadhathre Sri Venkatesaya Namaha
» Vaamadeva Priyaya Sri Venkatesaya Namaha
» Vaikhaanasa Muni Shreshtta Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha
» Vaikuntaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namah
» Vaikuntagatha Saddhema Vimaana Antargataaya Sri Venkatesaya Namaha
» Vajridhrug Vishayaya Sri Venkatesaya Namaha
» Varahachala Naataya Sri Venkatesaya Namaha
» Vasoo Parichara Thraathre Sri Venkatesaya Namaha
» Venkataya Sri Venkatesaya Namaha
» Venkatesaya Sri Venkatesaya Namaha
» Vibhave Sri Venkatesaya Namaha
» Virinchaabhyartithaaneetha Soumya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha
» Vishnave Sri Venkatesaya Namaha
» Visva Teerttha Agha Haarine Sri Venkatesaya Namaha
» Vrishabhaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
» Vrishabhasura Haarine Sri Venkatesaya Namaha
» Vrushadhri Pathaye Nama Sri Venkatesaya Namaha
» Vrushadhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha