Select Mandal – Banka – Bihar

Mandal Name Total Population Villages
Amarpur 201351 176
Banka 171324 87
Barahat 149188 73
Bausi 185000 153
Belhar 167719 172
Chanan 165634 333
Dhuraiya 239762 222
Katoria 186646 379
Phulidumar 125251 123
Rajaun 197601 207
Shambhuganj 173974 186