Select Mandal – Kalaburagi – Karnataka

Mandal Names

  1. Afzalpur
  2. Aland
  3. Chincholi
  4. Chitapur
  5. Gulbarga
  6. Jevargi
  7. Sedam