Select Mandal – Raichur – Karnataka

Mandal Name

  1. Devadurga
  2. Lingsugur
  3. Manvi
  4. Raichur
  5. Sindhnur