Temples in Nagayalanka

List of Villages in Nagayalanka

 1. Bavadevarapalli
 2. Chodavaram
 3. Edurumondi
 4. Elichitladibba
 5. Etimoga
 6. Ganapeswaram
 7. Gullalamoda
 8. Kammanamolu
 9. Marripalem
 10. Nachugunta
 11. Nagayalanka
 12. Nali
 13. Nangaigadda
 14. Parrachivara
 15. Pedakammavaripalem
 16. Pedapalem
 17. Remalavaripalem
 18. Sangameswaram
 19. Sorlagondi
 20. T.kothapalem
 21. Talagadadeevi
 22. Vakkapatlavaripalem