Thyagaraja Keertanas

Tyagaraja Kritis – Alphabetical list
Transliteration–Telugu
(Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention)
(including Telugu letters – Short e, Short o) –

a A i I u U
R RR lR lRR
e E ai o O au M (H or 🙂

(e – short E – Long o – short O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

A
abhimAnamennaDu – kunjari
abhimAnamu lEdEmi – AndALi
adi kAdu bhajana – yadukula kAmbhOji
aDigi sukhamu – madhyamAvati
aDugu varamula – Arabhi
alakalallalADaga – madhyamAvati
allakallOlamu – saurAshTraM
amba ninu – Arabhi
amma dharma saMvardhani – aThANa
amma rAvamma – kalyANi
anAthuDanu – jinglA
anduNDakanE – pantuvarALi
anupama guNa – aThANa
anurAgamu lEni – sarasvati
anyAyamu – kApi
aparAdhamula mAnpi – darbAr
aparAdhamulanOrva – rasALi-vanALi-vanAvaLi
appa rAma bhakti – pantuvarALi
ataDE dhanyuDu – kApi
aTla palukuduvu – aThANa
aTu kArAdani – manO ranjani

A daya SrI raghu vara – Ahiri
ADa mODi – cArukEsi
ADavAramella – yadukula kAmbhOji
Ananda sAgara – garuDa dhvani
AnandamAnanda – bhairavi
AragimpavE – tODi

B
baDalika tIra – rIti gauLa
balamu kulamu – sAvEri
baNTu rIti – hamsa nAdaM

bAgAyenayya – candra jyOti
bAlE bAlEndu – rIti gauLa

bhajana parulakEla – suraTi
bhaja rAmaM – husEni
bhajana sEya rAdA – aThANa
bhajana sEyavE – kalyANi
bhajana sEyu mArgamu – nArAyaNi
bhajarE bhaja – kannaDa
bhajarE raghuvIraM – kalyANi
bhakti biccam – SankarAbharaNaM
bhaktuni cAritramu – bEgaDa
bhava nuta – mOhanaM
bhava sannuta – varALi
bhuvini dAsuDanE – SrI ranjani

bRndAvana lOla – tODi

brOcEvArevarE – SrI ranjani
brOva bhAramA – bahudAri

buddhi rAdu – SankarAbharaNaM

C
cakkani rAja – kharahara priya
calamElarA – mArga hindOLaM
callaga nAtO – vEga vAhini
callarE rAmacandrunipai – Ahiri
cani tODi tEvE – hari kAmbhOji

cAla kalla – Arabhi
cAlu cAlu nI yuktulu – sAvEri

ceDE buddhi – aThANa
celimini jalajAkshu – yadukula kAmbhOji
centanE sadA – kuntala varALi

cEra rAvadEmi – rIti gauLa
cEsinadella – tODi
cEtulAra – kharahara priya

cinna nADE – kalA nidhi
cintistunnADE – mukhAri

cUDarE celulAra – pantuvarALi
cUtAmu rArE – Arabhi
cUtAmu rArE – kApi

D
daNDamu – balahamsa
dari dApu lEka – sAvEri
darSanamu sEya – nArAyaNa gauLa
daSaratha nandana – asAvEri
daya jUcuTakidi – gAna vAridhi
daya lEni – nAyaki
daya rAni – mOhanaM
daya sEyavayya – yadukula kAmbhOji

dAcukOvalenA – tODi
dArini telusukoNTi – Suddha sAvEri
dASarathE dayA – kOila priya
dASarathI nI RNamu – tODi

dEhi tava pada – sahAna
dEva rAma rAma – saurAshTraM
dEva SrI tapastIrtha – madhyamAvati
dEvAdi dEva – sindhu rAmakriya
dEvi SrI tuLasamma – mAyA mALava gauLa

dharanu nI sari – varALi
dharmAtma – kEdAra gauLa
dhyAnamE ganga – dhanyAsi

dina maNi vaMsa – hari kAmbhOji
dinamE sudinamu – latAngi

dIna janAvana – bhUpALaM – bhauLi

dorakunAyani – tODi
dorakunAyiTuvaNTi – bilahari

duDuku gala – gauLa
durmArga cara – ranjani

dvaitamu sukhamA – rIti gauLa

E
eduTa nilicitE – SankarAbharaNaM
endarO mahAnubhAvulu – SrI rAgaM
endu bAyarA daya – dhanyAsi
endu dAginADO – tODi
endu kaugilinturA – Suddha dESi
endukI calamu – SankarAbharaNaM
endukO bAga – mOhanaM
endukO nI manasu – kalyANi
enduku daya rAdu – tODi
enduku nirdaya – hari kAmbhOji
enduku peddala – SankarAbharaNaM
enduNDi veDalitivO – darbAr
ennaDO rakshincitE – saurAshTraM
ennaDu jUtunO – kalAvati
ennaga manasuku – nIlAmbari
ennALLu nI trOva – kApi
ennALLu tirigEdi – mALava SrI
ennALLUrakE – Subha pantuvarALi
enta bhAgyamu – sAranga
enta muddO – bindu mAlini
enta nErcina – Suddha dhanyAsi
enta pApinaiti – gauLipantu
enta rAni – hari kAmbhOji
enta vEDukondu – sarasvati manOhari
entani nE – mukhAri
entanucu sairintunu – yadukula kAmbhOji
entanucu varNintunE – saurAshTraM
eTlA dorigitivO – vasanta
eTla kanugondunO – ghaNTA
eTula brOtuvO – cakravAkaM
eTula kApADuduvO – Ahiri
eTulaina bhakti – sAma
evaraina lErA – siddha sEna
evarani nirNayinciri – dEvAmRta varshiNi
evari mATa – kAmbhOji
evariccirirA – madhyamAvati
evarikai – dEva manOhari
evaritO nE telpudu – mAnavati
evaru manaku – deva gAndhAri
evaru teliyanu poyyedaru – punnAga varALi
evaru teliya poyyEru – tODi
evarunnAru brOva – mALava SrI
evarurA ninu vinA – mOhanaM
evvarE rAmayya – gAngEya bhUshaNi

E dAri sancarinturA – Sruti ranjani
E nATi nOmu – bhairavi
E nOmu nOcitimO – punnAga varALi
E panikO – asAvEri
E pApamu jEsitirA – aThANa
E rAmuni nammitinO – vakuLAbharaNaM
E tAvuna nErcitivO – yadukula kAmbhOji
E tAvunarA – kalyANi
E varamaDugudu – kalyANi
E vidhamulanaina – SankarAbharaNaM

Edi nI bAhu bala – darbAr
Ehi tri-jagadISa – sAranga
Ela nI daya rAdu – aThANa
Ela teliya lErO – darbAr
ElarA SrI kRshNA – kAmbhOji
ElAvatAra – mukhAri
EmAnaticcEvO – sahAna
EmandunE vicitramunu – SrImaNi
Emani mATADitivO – tODi
Emani nera nammu – saurAshTraM
Emani pogaDudurA – vIra vasanta
Emani vEgintunE – husEni
EmEmO teliyaka – saurAshTraM
Emi dOva – sAranga
Emi jEsitEnEmi – tODi
Emi nEramu – SankarAbharaNaM
ETi janmamidi – varALi
ETi yOcanalu – kiraNAvaLi

G
gandhamu puyyarugA – punnAga varALi
garuDa gamana – gauri manOhari
gata mOhASrita – SankarAbharaNaM
gati nIvani – tODi
gaTTigAnu – bEgaDa

gAna mUrtE – gAna mUrti
gAravimpa rAdA – ghaNTA

ghuma ghuma – saurAshTraM

giri rAja sutA – bangALa
giripai nelakonna – sahAna

gItArthamu – suraTi

graha balamEmi – rEvagupti
guru lEka – gauri manOhari

H
hari dAsulu – yamunA kalyANi
hari hari nIyokka – punnAga varALi
hariyanuvAri – tODi

heccarikagA – yadukula kAmbhOji

I
idE bhAgyamu – kannaDa
idi nIku mEra – punnAga varALi
idi samayamurA – chAyA nATa
ika kAvalasinadEmi – balahamsa
ilalO praNatArti – aThANa
indukA puTTincitivi – bhairavi
indukAyI tanuvunu – mukhAri
indukAyI tanuvunu – punnAga varALi
indukEmi – varALi
inkA daya – nArAyaNa gauLa
inka yOcanaitE – ghaNTA
innALLa vale – tODi
innALLu daya – nArAyaNa gauLa
innALLu nannEli – ghaNTA
inta bhAgyamani – punnAga varALi
inta saukhyamani – kApi
inta tAmasamaitE – sAvEri
intakanna Ananda – bilahari
intakanna telpa – sAvEri
intanucu varNimpa – guNDakriya
ipuDaina nanu – Arabhi
itara daivamulu – chAyA tarangiNi

I mEnu kaligina – varALi
I vasudha nIvaNTi – sahAna
ISa pAhi – kalyANi
Ivaraku jUcinadi – SankarAbharaNaM

J
jagadAnanda kAraka – nATa
janakajA samEta – asAvEri
jaya jaya sItArAM – sAvEri
jaya jaya SrI raghurAma – mangaLa kaisiki
jaya mangaLaM – ghaNTA
jaya mangaLaM – mOhanaM
jaya mangaLaM – nAda nAmakriya

jAnaki nAyaka – dhanyAsi
jAnakI ramaNa – Suddha sImantini

jnAnamosaga rAdA – pUri kalyANi

jO jO rAma – rIti gauLa

K
kaDa tEra rAdA – tODi
kadaluvADu – nArAyaNa gauLa
kaddanu vAriki – tODi
kalala nErcina – dIpakaM
kalaSa vArdhijAM – ratnAngi
kali narulaku – kuntala varALi
kaligiyuNTE – kIravANi
kalugunA – pUrNa lalitA
kamala bhavuDu – kalyANi
kamalApa kula – bRndAvana sAranga
kana kana rucirA – varALi
kanna talli – sAvEri
kanna taNDri – dEva manOhari
kaNTa jUDumi – vAcaspati
kanugonu – nAyaki
kanugoNTini – bilahari
kanulu tAkani – kalyANa vasanta
karmamE balavanta – sAvEri
karuNA jaladhE – nAda nAmakriya
karuNA jaladhi – kEdAra gauLa
karuNa jUDavamma – tODi
karuNa jUDavayya – sAranga
karuNA samudra – deva gAndhAri
karuNayElAgaNTE – varALi
kaTTu jEsinAvu – aThANa

kAla haraNa – Suddha sAvEri
kAru vElpulu – kalyANi
kArubAru – mukhAri
kAsiccEdE – gauLipantu

koluvaiyunnADE – bhairavi
koluvaiyunnADE – deva gAndhAri
koluvamarE kada – tODi
koniyADE – kOkila dhvani

kOri sEvimpa – kharahara priya
kOri vaccitinayya – bilahari
kOTi nadulu – tODi

kRpa jUcuTaku – chAyA tarangiNi
kRpAlavAla – nAda varAngiNi
kRshNA mAkEmi – punnAga varALi

kshINamai – mukhAri
kshIra sAgara Sayana – deva gAndhAri
kshIra sAgara vihAra – Ananda bhairavi

kula birudunu – dEva manOhari
kuvalaya daLa – nATa kuranji

L
lakshaNamulu – Suddha sAvEri
lalitE SrI pravRddhE – bhairavi

lAli lAlayya – kEdAra gauLa
lAli lAliyani – hari kAmbhOji
lAliyUgavE – nIlAmbari
lAvaNya rAma – pUrNa shaDjaM

lEkanA ninnu – asAvEri
lEmi telpa – navanItaM

lIlagAnu jUcu – divya maNi-dundubhi
lOkAvana catura – bEgaDa

M
madilOna yOcana – kOlAhalaM
mahima taggincukO – rishabha priya
mahita pravRddha – kAmbhOji
manasA eTulOrtunE – malaya mArutaM
manasA mana – vardhani
manasA SrI rAmacandruni – ISa manOhari
manasA SrI rAmuni – mAra ranjani
manasu lOni marmamu – hindOLaM
manasu nilpa – AbhOgi
manasu svAdhIna – SankarAbharaNaM
manasu vishaya – nATa kuranji
manavinAlakinca – naLina kAnti
manavini vinumA – jaya nArAyaNi
maracE vADanA – kEdAraM
marakata maNi – varALi
maravakarA – deva gAndhAri
mari mari ninnE – kAmbhOji
mariyAda kAdayya – bhairavaM
mariyAda kAdurA – SankarAbharaNaM
marugElarA – jayanta SrI

mA jAnaki – kAmbhOji
mA kulamuna – suraTi
mA rAmacandruniki – kEdAra gauLa
mAkElarA vicAramu – ravi candrika
mAmava raghurAma – sAranga
mAmava satataM – jaganmOhini
mAnamu lEdA – hamIr kalyANi
mAnasa sancararE – punnAga varALi
mApAla velasi – asAvEri
mAra vairi – nAsikA bhUshaNi
mAru palkaga – SrI ranjani
mATADavEmi – nIlAmbari
mATi mATiki – mOhanaM

mElu mElu rAma nAma – saurAshTraM
mElukO dayA nidhi – saurAshTraM
mElukOvayya – bhauLi
mEnu jUci – sarasAngi
mEru samAna dhIra – mAyA mALava gauLa

mitri bhAgyamE – kharahara priya

mIvalla guNa dOsha – kApi

mOhana rAma – mOhanaM
mOkshamu kaladA – sAramati
mOsa pOku – gauLipantu

mRdu bhAshaNa – maruva dhanyAsi

muccaTa – madhyamAvati
muddu mOmu – sUrya kAntaM
mummUrtulu – aThANa
mundu venuka – darbAr
munnu rAvaNa – tODi
munupE teliyaka – bangALa
muripemu – mukhAri

N
naDaci naDaci – kharahara priya
nagu mOmu kana lEni – AbhEri
nagu mOmugala vAni – madhyamAvati
naLina lOcana – madhyamAvati
nammaka nE mOsa – asAvEri
nammi vaccina – kalyANi
nammina vArini – bhairavi
namO namO rAghavAya – dESiya tODi
nannu brOva nIkinta – AbhOgi
nannu brOvakanu – SankarAbharaNaM
nannu kanna talli – kEsari – sindhu kannaDa
nannu viDaci – rIti gauLa
nanu pAlimpa – mOhanaM
narasiMha – bilahari
nata jana – simhEndra madhyamaM
naukA caritraM

nA jIvAdhAra – bilahari
nA morAlakimpa – deva gAndhAri
nA moralanu – Arabhi
nAda lOluDai – kalyANa vasanta
nAda sudhA rasam – Arabhi
nAda tanumaniSaM – citta ranjani
nADADina mATa – jana ranjani
nAdOpAsana – bEgaDa
nAdupai – madhyamAvati
nAma kusuma – SrI rAgaM
nApAli SrI rAma – SankarAbharaNaM
nArada gAna – aThANa
nArada guru svAmi – darbAr
nArada muni – pantuvarALi
nArAyaNa hari – yamunA kalyANi
nAtha brOvavE – bhairavi
nATi mATa – dEva kriya
nAyeDa vancana – nabhOmaNi

nenaruncarA nApaini – simha vAhini
nenaruncinAnu – mAlavi

nE mora peTTitE – rUpavati
nE pogaDakuNTE – dESiya tODi
nEnendu vetukudurA – karnATaka behAg
nEramA rAma – saurAshTraM

nidhi cAla sukhamA – kalyANi
nija marmamula – umAbharaNaM
nijamaitE mundara – bhairavi
nijamuga nI – sahAna
ninnADanEla – kannaDa
ninnanavalasina – kalyANi
ninnE bhajana – nATa
ninnE nera – pantuvarALi
ninnE nera namminAnu – Arabhi
ninu bAsi – balahamsa
ninu vinA nA madi – navarasa kannaDa
ninu vinA sukhamu – tODi
niravadhi sukhada – ravi candirka
nitya rUpa – kApi

nI bhajana – nAyaki
nI bhakti – jaya manOhari
nI cittamu nA – vijaya vasanta
nI cittamu niScalamu – dhanyAsi
nI daya kalguTE – rIti gauLa
nI daya rAdA – vasanta bhairavi
nI daya rAvale – tODi
nI dayacE rAma – yadukula kAmbhOji
nI dAsAnudAsuDu – hamIr kalyANi
nI muddu mOmu – kamalA manOhari
nI nAma rUpamulaku – saurAshTraM
nI pada pankaja – bEgaDa
nI sari sATi – hEmavati

nIdu caraNamulE – simhEndra madhyamaM
nIkE daya rAka – nIlAmbari
nIkE teliyaka – Ananda bhairavi
nIkevari bOdhana – Suddha sAvEri
nIku tanaku – bEgaDa
nIvADa nE gAna – sAranga
nIvaNTi daivamu – bhairavi
nIvaNTi daivamu – tODi
nIvE kAni – bilahari
nIvE kanneDa – saurAshTraM
nIvErA kula dhanamu – bEgaDa
nIvu brOva valenamma – sAvEri

nOrEmi SrI rAma – varALi

O
oka mATa – hari kAmbhOji
oka pAri jUDaga – kalAvati
orulanADu – Suddha sAvEri

O jagannAthA – kEdAra gauLa

O ramA ramaNa – kEdAraM
O ranga sAyI – kAmbhOji

O rAjIvAksha – Arabhi
O rAma O rAma – Arabhi
O rAma rAma sarvOnnata – nAga gAndhAri

ODanu jaripE – sAranga
Ora jUpu – kannaDa gauLa

P
padavi nI – sAlaka bhairavi
pakkala nilabaDi – kharahara priya
paluka kaNDa – navarasa kannaDa
palukavEmi nA daivamA – pUrNa candrika
palukavEmi patita pAvana – Arabhi
para lOka bhayamu – mandAri
para lOka sAdhanamE – pUri kalyANi
parA Sakti manupa – sAvEri
parAku jEsina – jujAhuli
parAku nIkElarA – kiraNAvaLi
parama pAvana – pantuvarALi
paramAtmuDu – vAgadhISvari
parAmukhamEla – suraTi
paripAlaya – darbAr
paripAlaya dASarathE – SankarAbharaNaM
paripAlaya paripAlaya – rIti gauLa
paripUrNa kAma – hamsa bhramari
paripUrNa kAma – pUri kalyANi
paritApamu – manOhari
pariyAcakamA – vanaspati
parulanu vEDanu – balahamsa
patiki hArati – suraTi
patiki mangaLa – Arabhi
paTTi viDuva – manjari

pAhi kalyANa sundara – punnAga varALi
pAhi kalyANi rAma – kApi
pAhi mAM harE – saurAshTraM
pAhi mAM SrI rAmacandra – kApi
pAhi parama dayALO – kApi
pAhi paramAtma – varALi
pAhi pAhi dIna bandhO – saurAshTraM
pAhi rAma dUta – vasanta varALi
pAhi ramA ramaNa – varALi
pAhi rAma rAmayanucu – kharahara priya
pAhi rAma candra – SankarAbharaNaM
pAhi rAma candra – yadukula kAmbhOji
pAlaya SrI raghu vara – deva gAndhAri
pAlintuvO – kAntAmaNi

perugu pAlu – ghaNTA

pEriDi ninu – kharahara priya

phaNi pati SAyI – jhankAra dhvani

prahlAda bhakti vijayam – Part 1
prahlAda bhakti vijayam – Part 2
prahlAda bhakti vijayam – Part 3
prahlAda bhakti vijayam – Part 4
prahlAda bhakti vijayam – Part 5
prANa nAtha – SUlini
prArabdham – svarAvaLi
proddu poyyenu – tODi

pUla pAnpu – Ahiri

R
raghu nandana – kEdAra gauLa
raghu nandana rAja – Suddha dESi
raghu nAyaka – hamsa dhvani
raghu patE rAma – sahAna
raghu vara nannu – pantuvarALi
raghuvIra raNa – husEni
raksha peTTarE – bhairavi
ramA ramaNa bhAramA – vasanta bhairavi
ramA ramaNa rArA – SankarAbharaNaM
ramincuvArevarurA – supOshiNi
ranga nAyaka – SankarAbharaNaM

rAga ratna – rIti gauLa
rAga sudhA – AndOLika
rAju veDale – tODi
rAkA SaSi vadana – Takka
rAma bANa – sAvEri
rAma bhakti – Suddha bangALA
rAma daivamA – suraTi
rAma Eva daivataM – balahamsa
rAma kathA – madhyamAvati
rAma kOdaNDa rAma – bhairavi
rAma lObhamA – darbAr
rAma nAmaM bhajarE – madhyamAvati
rAma nAmamu janma – aThANa
rAma nannu brOva – hari kAmbhOji
rAma nI samAnamu – kharahara priya
rAma ninnE nammi – husEni
rAma ninu vinA – SankarAbharaNaM
rAma nIpai tanaku – kEdAraM
rAma nIvAdukonduvO – kalyANi
rAma nIvE kAni – nArAyaNi
rAma nIyeDa – kharahara priya
rAma pAhi – kApi
rAma raghu kula – kApi
rAma rAma gOvinda – saurAshTraM
rAma rAma kRshNa – gauLipantu
rAma rAma nI vAramu – Ananda bhairavi
rAma rAma rAma lAli – sahAna
rAma rAma rAma mAM pAhi – yamunA kalyANi
rAma rAma rAma nApai – kalyANi
rAma rAma rAma rAma – cencuruTi
rAmA rAma rAma rAmAyani – mOhanaM
rAma rAma rAma sItA – husEni
rAma rAma rAmacandra – ghaNTA
rAma samayamu – madhyamAvati
rAma SitA rAma – balahamsa
rAma sItA rAma – SankarAbharaNaM
rAma SrI rAma lAli – SankarAbharaNaM
rAmacandra nI daya – suraTi

rAmA ninu nammina – mOhanaM
rAmAbhirAma manasu – dhanyAsi
rAmAbhirAma raghurAma – sAvEri
rAmAbhirAma ramaNIya – darbAr
rAmaM bhajEhaM – sAvEri
rAmuni maravakavE – kEdAra gauLa
rAnidi rAdu – maNirangu
rArA mAyiNTidAka – asAvEri
rArA nannElukOrA – saurAshTraM
rArA phaNi Sayana – hari kAmbhOji
rArA raghuvIra – aThANa
rArA sItA ramaNi – hindOLa vasanta

rE mAnasa – tODi

rUkalu padi vElu – dESiya tODi

s
sadA madini – gambhIra vANi
samayamu EmarakE – kalgaDa
samayamu telisi – asAvEri
samsArulaitE – sAvEri
samukhAna nilva – kOkila varALi
sanAtana – phala manjari
sandEhamunu – rAma priya
sandEhamuyElarA – kalyANi
sangIta jnAnamu – dhanyAsi
sangIta Sastra – mukhAri
sarasa sAma dAna – kApi nArAyaNi
sarasIruha nayana – bilahari
sarasIruha nayanE – amRta varshiNi
sarasIruhAnana – mukhAri
sari jEsi vEduka – tIvra vAhini
sarivArilOna – bhinna shaDjaM
sariyevvarE – SrI ranjani
sarva lOka – husEni
sarvAntaryAmi – bhairavi
satta lEni – nAgA nandini

sAdhincenE – Arabhi
sAgaruNDu – yamunA kalyANi
sAkEta nikEtana – kannaDa
sAkshi lEdanucu – bangALa
sAmaja vara gamana – hindOLaM
sAmiki sari – bEgaDa
sAramE kAni – pantuvarALi
sArasa nEtra – SankarAbharaNaM
sAri veDalina – asAvEri
sArvabhauma – rAga panjaraM

siggu mAli – kEdAra gauLa

sItA kalyANa – SankarAbharaNaM
sItA manOhara – rAma manOhari
sItA nAyaka – rIti gauLa
sItA pati kAvavayya – SankarAbharaNaM
sItA pati nA manasuna – kamas
sItA vara – deva gAndhAri
sItamma mAyamma – vasanta

smaraNE sukhamu – jana ranjani
sogasu jUDa – kannaDa gauLa
sogasugA mRdanga – SrI ranjani

sudhA mAdhurya – sindhu rAmakriya
suguNamulE – cakravAkaM
sujana jIvana – kamas
sukhiyevarO – kAnaDa
sundara daSaratha – kApi
sundara tara dEhaM – pantuvarALi
sundarESvaruni – SankarAbharaNaM
sundari nannindarilO – bEgaDa
sundari nI divya – kalyANi
sundari ninnu – Arabhi

svara rAga sudhA – SankarAbharaNaM

S
SambhO mahA dEva – pantuvarALi
SambhO Siva – SankarAbharaNaM
Sara Sara samaraika – kuntala varALi
SaraNu SaraNanucu – madhyamAvati
SaSi vadana – candra jyOti

SAntamu lEka – sAma

Siva Siva – pantuvarALi
SivE pAhi mAM – kalyANi

SObhAnE SObhAnE – pantuvarALi
SObhillu sapta svara – jaganmOhini

SRngArincukoni – suraTi

SrI gaNa nAthaM – kanakAngi
SrI gaNapatini – saurAshTraM
SrI janaka tanayE – kalakaNThi
SrI jAnaki manOhara – ISa manOhari
SrI kAnta nIyeDa – bhava priya
SrI mAnini – pUrNa shaDjaM
SrI nArada muni – bhairavi
SrI nArada nAda – kAnaDa
SrI nArasiMha – phala ranjani
SrI raghu kulamandu – hamsa dhvani
SrI raghu vara dASarathE – SankarAbharaNaM
SrI raghu vara karuNAkara – dEva gAndhAri
SrI raghuvara suguNAlaya – bhairavi
SrI raghu varApramEya – kAmbhOji

SrI rAma candra – sAvEri
SrI rAma dAsa dAsOhaM – dhanyAsi
SrI rAma jaya rAma – madhyamAvati
SrI rAma jaya rAma – varALi
SrI rAma pAdamA – amRta vAhini
SrI rAma raghu rAma – yadukula kAmbhOji
SrI rAma rAma jagadAtma – pUrNa candrika
SrI rAma rAma rAma – nIlAmbari
SrI rAma rAma rAma sItA – sAvEri
SrI rAma rAmASritulamu – sAvEri
SrI rAma SrI rAma – SahAna
SrI rAma SrI rAma – varALi
SrI ramya citta – jaya manOhari
SrI tuLasamma – deva gAndhAri

SrIpa priya – aThANa
SrIpaptE nI pada – nAga svarAvaLi

SyAma sundarAnga – dhanyAsi

T
talacinantanE – mukhAri
talli taNDrulu – balahamsa
tana mIdanE – bhUshAvaLi
tanalOnE dhyAninci – deva gAndhAri
tanavAri tanamu – bEgaDa
tanayandE prEma – bhairavi
tanayuni brOva – bhairavi
tappaganE – Suddha bangALA
tappi bratiki – tODi
tatvameruga – garuDa dhvani
tava dAsOhaM – punnAga varALi

telisi rAma – pUrNa candrika
teliya lEru rAma – dhEnuka
tera tIyaga – gauLipantu

tIrunA nA lOni – sAvEri

toli janmamuna – bilahari
toli nE jEsina – Suddha bangALA
toli nEnu jEsina – kOkila dhvani

tuLasI bilva – kEdAra gauLa
tuLasi daLamulacE – mAyA mALava gauLa
tuLasi jagajjanani – sAvEri

U
uNDEdi rAmuDu – hari kAmbhOji
unna tAvuna – ghaNTA
upacAramu jEsEvAru – bhairavi
upacAramulanu cEkona – bhairavi
uyyAlalUgavayya – nIlAmbari

UrakE kalgunA – sahAna

V
vaccunu hari – kalyANi
vaddanE vAru – shaNmukha priya
vaddayuNDEdE – varALi
valla kAdanaka – SankarAbharaNaM
vanaja nayanuDani – kEdAra gauLa
vandanamu – SahAna
vara lIla gAna – SankarAbharaNaM
vara nArada – vijaya SrI
vara rAga laya – cencu kAmbhOji
vara Sikhi vAhana – supradIpaMa
varadA navanItASa – rAga panjaraM
varada rAja – svara bhUshaNi
varamaina nEtrOtsava – paraju
varAlandukommani – ghurjari

vAcAmagOcaramE – kaikavaSi
vADErA daivamu – pantuvarALi
vAridhi nIku – tODi
vArija nayana-1 – kEdAra gauLa
vArija nayana-2 – kEdAra gauLa
vAsu dEva vara guNa – bilahari
vAsudEvayani – kalyANi

veDalenu kOdaNDa pANi – tODi

vEda vAkyamani – mOhanaM
vEnkaTESa – madhyamAvati
vENu gAna – kEdAra gauLa
vErevvarE gati – suraTi

viDa jAladurA – jana ranjani
viDamu sEyavE – kharahara priya
vidhi SakrAdulaku – yamunA kalyANi
vidulaku mrokkeda – mAyA mALava gauLa
vina rAdA – deva gAndhAri
vinanAsakoni – pratApa varALi
vinatA suta rArA – husEni
vinatA suta vAhana – jayanta sEna
vinatA suta vAhanuDai – hari kAmbhOji
vinavE O manasA – vivardhani
vinAyakuni – madhyamAvati
vinayamunanu – saurAshTraM
virAja turaga – balahamsa
vishNu vAhanuDu – SankarAbharaNaM

Y
yajnAdulu – jaya manOhari
yOcanA kamala – darbAr
yuktamu kAdu – SrI rAgaM