Vishnu Puranas

Vishnu Puranam

Vamana Puranam

Bhagavata Puranam

Matsya Puranam

Garuda Puranam

Vayu Puranam

Devi Bhagavatam

Devi Puranam

Kaliki Puranam

Narada Puranam

Astadasa Purana saramu

Astadasa Purana Vijnana Sarvaswam  

Purana Vishayalu